Данъчни консултации

Независимо от типа на вашия бизнес или корпоративната сложност на компанията ви, често променяното в България данъчно законодателство има значително влияние във вашите финансови и бизнес решения.

Ние ще ви помогнем относно прилагането на българските данъчни закони с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса ви посредством:

  • Решения по специфични за вас бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
  • Консултации във връзка с прилагане на ЗДДС, корпоративното и личното подоходно облагане; всички видове данъци – преки и непреки, еднократни; сделки със свързани лица;
  • Представителство пред данъчната администрация при проверки, ревизии, насрещни проверки, съдействие при изготвянето на декларации и други документи, изисквани в хода им;
  • Оптимизация на разходите и данъчно планиране.