Вътрешно фирмен одит

Чрез тази услуга предприемачите и мениджърите получават оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово - счетоводен отдел в тяхната компания. До колко специалистите, работещи в този отдел са коректни, спазват изискванията на нормативната уредба.

Това е услуга, която дава възможност да се осъществи проверка на достоверността на справките и отчетите, коректността на осчетоводяване на стопанските операции, ефективността на документооборота.

При откриването на пропуски и проблеми, ви предлагаме възможно най-адекватните решения и инструменти за коригирането им.